Algemene gebruikersvoorwaarden

I Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij Quality wedding!
Welkom bij www.qualitywedding.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 15 oktober 2013 van toepassing op ieder gebruik van de website qualitywedding.nl (de " Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Quality wedding worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Quality wedding aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Quality wedding raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Quality wedding kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Aanvullende voorwaarden voor diensten van Quality wedding
Voor de diensten in de categorieen voor betaalde advertenties gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt.

3. Bescherming van uw privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen
De diensten van Quality wedding zijn niet toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Quality wedding. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Quality wedding is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Om veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden reacties gecontroleerd door Quality wedding. Reactie op een advertentie tussen koper en adverteerder worden via de servers van Quality wedding verzonden maar pas achteraf gecontroleerd, Quality wedding is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze berichten.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van de knop meld adverteerder onder de advertentie; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de volgende maatregelen treffen:

a. Quality wedding kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Quality wedding of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of

b. Quality wedding kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door de aanbieder betaald bedrag.

Quality wedding kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Quality wedding binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

7. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat de diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid Quality wedding
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
(i) gebruik van de diensten van Quality wedding;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Quality wedding of wijzigingen in of op de Website.
Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Quality wedding heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website
Quality wedding kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beeindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beeindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Quality wedding heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Quality wedding kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

12. Overige bepalingen
Quality wedding ("Quality wedding") is gevestigd aan de Zeelandhaven 3c, 3433 PL te Nieuwegein.
Quality wedding kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Quality wedding zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Quality wedding gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Quality wedding zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Quality wedding (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan Quality wedding Zeelandhaven 3c, 3433 PL te Nieuwegein. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
Quality wedding is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Quality wedding over te dragen. Gebruikers zullen hierover worden geinformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Quality wedding en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Quality wedding en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Utrecht bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Quality wedding is een advertentieplatform

Quality wedding is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Quality wedding is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor betaalde Advertenties,. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar een concreet product of dienst worden aangeboden.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer daneen keer op de Website te plaatsen.

e. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf anders dan in de advertentie bedoelde dienst.

d. Het is niet toegestaan om foto's bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. In de Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien deze betrekking hebben op de aangeboden dienst. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te generen.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten of diensten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden die onder omstandigheden verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software, muziek of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een jurk die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product of dienst worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming of persoon waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. De dienst mag in de titel of in de advertentie niet met andere diensten worden vergeleken. Er mag in de titel of in de advertentie geen (merk)naam behorende bij een andere vergelijkbare dienst worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun diensten en producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Quality wedding.

 

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Advertenite plaatsen
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'plaats advertentie' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Quality wedding en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button 'Plaats advertentie' worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de " Advertentieovereenkomst") tussen Quality wedding en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaal en contractprocedure is doorlopen.

b. Quality wedding bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

c. De Adverteerder kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien met instemming van de Adverteerder de nakoming van de Advertentieovereenkomst door Quality wedding onmiddellijk begint nadat de Adverteerder de Advertentie heeft geplaatst of bij betaalde advertenties als Quality wedding de advertentie heeft geplaatst.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 90 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan of de Adverteerder niet vraagt om de Advertentie te verwijderen.

3.4. Opvallen
Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten 'opvallen', 'omhoog te plaatsen', etc. De regels hiervoor worden beschreven tijdens de aanvraag hiervan.

5. Regels voor het aanbieden van de prijs in een Advertentie

5.1. Quality wedding is niet verantwoordelijk voor de prijzen die genoemd worden in advertenties.

5.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

5.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

6. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Quality wedding

6.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via de knop meld adverteerder onder de advertentie.

b. Misbruik van de meld adverteerder knop wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

6.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het "Melden van inbreuk" Programma van Quality wedding is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het naar Quality wedding te sturen volgens de instructies. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Quality wedding is ontvangen, zal de betreffende advertentie worden verwijderd.

c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

d. Zodra Quality wedding voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Quality wedding verstuurd worden.

7. Wij geven geen garanties

7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Quality wedding geeft daarover geen garantie.

7.2. Quality wedding kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Quality wedding

8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Quality wedding voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.
8.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Quality wedding zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

9. Wijzigingen

9.1. Quality wedding kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

9.2. Quality wedding kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beeindigen.

10. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

10.1. Quality wedding kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond.

10.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

10.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

10.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Quality wedding heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

11. Regels voor het plaatsen van beoordelingen

11.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie
Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Adverteerder. Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.
Als een Gebruiker een beoordeling bij een Advertentie heeft geschreven, kan de Adverteerder hier op reageren door ook een beoordeling te geven. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

11.2. De regels voor een beoordeling
Een beoordeling:

a. moet naar waarheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
c. moet betrekking hebben op een afgenomen dienst of product;
d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
f. mag geen commerciele boodschappen bevatten.

11.3. Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met een van de bovenstaande regels. In dat geval is Quality wedding gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een Adverteerder die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor bezwaar aantekenen bij Quality wedding

III Aanvullende regels voor betaalde categorieen

A. Betaalde advertenties en banners

1.  Betalingen

1.1.  Bij het stijgen in een level, opvalmogelijkheid of banner wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Quality wedding gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Quality wedding tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Quality wedding gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Quality wedding voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

1.4. Quality wedding kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting: Quality wedding brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Quality wedding, tenzij anders wordt vermeldt op de Website.